دما : 24. C   رطوبت : %
حداکثر : 30 c   حداقل : 14 c