دما : 25. C   رطوبت : %
حداکثر : 39 c   حداقل : 18 c